X-markt

ALGEMENE OPDRACHTVOORWAARDEN X-MARKT B.V.

KvK nr. 34149007

BTW nr NL809461043B01

 

I               TOEPASSING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen X-Markt B.V. (verder te noemen X-Markt) en haar opdrachtgever, waaronder overeenkomsten voor de uitvoering van adviesopdrachten, projectmanagement, interimmanagement, lezingen, werving & selectie, in de ruimste zin des woords, voor zover in de betreffende overeenkomst niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven

 

II             AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Alle door X-Markt uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De overeenkomst met X-Markt komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de door X-Markt uitgebrachte offerte. De geldigheid van een offerte is maximaal één maand (na dagtekening van de betreffende offerte), tenzij X-Markt anders in de offerte heeft bepaald. X-Markt voert haar werkzaamheden uit op basis van een schriftelijke offerte, bevestigd door de opdrachtgever. Indien de bevestiging van opdrachtgever afwijkt van de offerte, komt de overeenkomst pas tot stand nadat X-Markt het afwijkende aanbod uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Schriftelijke offerte en opdrachtbevestiging vormen dan tezamen de overeenkomst tot het uitvoeren van de opdracht.

 

III            UIT TE VOEREN DIENSTEN

X-Markt zal de uit de overeenkomst voortvloeiende diensten uitvoeren naar beste inzicht en vermogen. De uit te voeren diensten hebben het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. X-Markt kan niet garanderen dat het door de opdrachtgever beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.

 

IV            UITVOERING

De opdracht wordt in principe uitgevoerd door een in de offerte vermelde adviseur of adviesteam. Indien omstandigheden bij X-Markt daar aanleiding toe geven, kan bij opdrachten zoals projectmanagement of interimmanagement, de uitvoering van de opdracht, opschorten of wijzigen. Indien door privé omstandigheden, zoals ziekte, een opdracht, functie of functietaken niet vervult kan worden, dan is noch de adviseur, noch X-Markt hiervoor aansprakelijk..

 

Opdrachtgever verschaft aan X-Markt alle informatie die nodig is voor het goed en tijdig uitvoeren van de opdracht, inclusief eventueel vereiste vergunningen.. Indien is overeengekomen dat, materialen ter beschikking worden gesteld,of werkzaamheden zullen worden verricht door of via opdrachtgever, dan zal opdrachtgever er zorg voor dragen dat deze materialen of werkzaamheden tijdig en op de overeengekomen wijze ter beschikking worden gesteld of worden uitgevoerd. Bij het gebruik van materialen en werkzaamheden vrijwaart opdrachtgever X-Markt van alle aanspraken van derde ter zake van een gestelde inbreuk op enig auteursrecht, eigendomsrecht of andere intellectuele en/of overige rechten, die voortvloeien uit de opdracht.

In de offerte genoemden opleverdatum, budgetten of targets van de opdrachtgever, zullen naar beste vermogen door X-Markt uitgevoerd worden, maar dienen te worden gezien als een streefdatum c.q. streefbudgetten of -targets. Indien de opleverdatum dient te worden uitgesteld als gevolg van externe omstandigheden die buiten de invloedssfeer van X-Markt liggen, zoals bijvoorbeeld het niet, niet tijdig of niet op de juiste wijze aangeleverd krijgen van informatie van de opdrachtgever en/of van derden, is X-Markt niet tot vergoeding van enige schade als gevolg van de opgetreden vertraging gehouden.

 

V             ADVIESKOSTEN

De in de offerte opgegeven prijs of tarieven zijn geldig gedurende één maand na uitbrengen van de offerte, tenzij in de offerte een andere termijn wordt genoemd. indien binnen die termijn geen schriftelijke opdrachtbevestiging is ontvangen, kan X-Markt niet meer gehouden worden om de opdracht tegen de vermelde prijs of tarieven uit te voeren. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een jaar kan de prijs of kunnen de tarieven en kosten tussentijds worden verhoogd op basis van prijsindexcijfers van het CBS. Tenzij anders vermeld, zijn alle opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting.

 

VI            BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij in de offerte anders is vermeld, worden de overeengekomen prijs of de gemaakte uren x tarief in maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn(en) betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daarvoor enige aanmaning en/of ingebrekestelling van de kant van X-Markt is vereist. De opdrachtgever is met ingang van de vervaldatum van de gestelde betalingstermijn(en) de wettelijke rente verschuldigd. Alle invorderingskosten - zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke - zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. In vorenbedoeld geval heeft X-Markt, onder voorbehoud van al haar overige (vorderings)rechten, bovendien het recht de uitvoering van de opdracht met onmiddelijke ingang op te schorten, dan wel de overeenkomst met de opdrachtgever per direct te ontbinden of te beëindigen door enkele schriftelijke mededeling.

 

VII            TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

Partijen kunnen te allen tijde een wijziging van de overeenkomst schriftelijk overeenkomen.

 

VIII        TUSSENTIJDSE BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT

X-Markt is gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, te ontbinden en vergoeding van kosten en schade te vorderen, indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens X-Markt niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement of surséance van betaling is aangevraagd, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, of op andere wijze zijn bedrijfsvoering staakt. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die zij als gevolg van de ontbinding door X-Markt leidt of zal leiden.

 

IX Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart X-Markt van alle eventuele aanspraken van derden ter zake van een gestelde inbreuk, die verband houdt met de uitvoering van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Onder inbreuk wordt onder andere doch niet uitsluitend verstaan, een inbreuk op enig auteursrecht, eigendomsrecht, andere intellectue eigendomsrecht of enig ander recht.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

Indien X-Markt aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Aansprakelijkheid van X-Markt voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie, is steeds uitgesloten. X-Markt is slechts aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van X-Markt of van de door haar bij de uitvoering van de overeenkomst door X-Markt ingeschakelde hulppersonen. De aansprakelijkheid van X-Markt voor eventuele schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de ter zake van de desbetreffende opdracht overeengekomen advieskosten met een maximum van € 10.000,-.

 

X-Markt is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke derden als gevolg van of in verband met het uitvoeren van de opdracht lijden. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van X-Markt in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

 

Iedere (schade)vordering tegen X-Markt vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

XI          VERTROUWELIJKHEID EN (INTELLECTUELE) EIGENDOM

X-Markt is verplicht tot geheimhouding naar derden van alle van de opdrachtgever verkregen informatie en gegevens, tenzij deze publiekelijk bekend zijn of zouden kunnen zijn.

 

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van X-Markt, wijzigingen aan te brengen van welke aard dan ook in de informatie, waaronder rapporten en andere documenten, die hem door X-Markt zijn verstrekt. X-Markt kan niet worden verplicht rapporten of andere documenten elektronisch aan te leveren. Dit met uitzondering van rapporten en andere documenten die gemaakt zijn waar het een interim -of project management opdrachten betreft en deze documenten of rapporten intern gebruikt worden.

 

X-Markt blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die zij kan doen laten gelden op (haar) handelsnaam(en), (beeld)merk(en) en alle overige informatie, adviezen, projecten, acties, modellen etc. die zij met betrekking tot de uitvoering van de opdracht op welke wijze dan ook ter beschikking heeft gesteld. De uitoefening van deze rechten, waaronder het recht op openbaarmaking en verveelvoudiging, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan X-Markt voorbehouden, met uitzondering van het recht van de opdrachtgever op verveelvoudiging van de schriftelijke stukken voor intern gebruik, een en ander voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

 

Modellen, methodieken en dergelijke, waaronder software, die door X-Markt zijn gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, blijven, onverminderd het bovenstaande, in eigendom bij X-Markt. Hiervan mag door de opdrachtgever alleen gebruik worden gemaakt, waaronder openbaar maken en verveelvoudigen, na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van X-Markt.

 

XII          GESCHILLEN

Op alle geschillen verband houdende met de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien er tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht geschillen ontstaan tussen X-Markt en opdrachtgever en partijen niet onderling tot overeenstemming komen, dan zullen deze uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.